ਹੈਂਡਵਾਲਿਟ ਐਂਕਸਪੇਂਸ ਮੈਨੇਜਰ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉ।

ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉ।

ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉ।

ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉ।

ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉ।

ਆਰਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉ।

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉ।