HandWallet.com פועלת מתוך מחויבות להגן על פרטיותך.
האפליקציה:
המידע באפליקציה נשמר על המכשיר בלבד. איננו אוספים מידע אישי ואין לנו גישה למידע זה.
המשתמש אחראי לגבות את המידע בעצמו.
המשתמש יכול (אך אינו חייב) לסנכרן את המידע עם שירותי הענן האישיים שלו כגון Dropbox או Google Drive. ל- HandWallet אין גישה גם למידע זה.
האפליקציה יכולה (אך אינה חייבת) להתחבר לכל הבנקים וחברות האשראי בישראל ולמשוך מידע. החיבור מתבצע ישירות מהמכשיר של המשתמש לבנק או לחברת האשראי ואינו עובד דרכנו או דרך כל חברה אחרת. החיבור לבנקים ולחברות האשראי מאובטח ברמת אבטחה זהה לרמת האבטחה בזמן גלישה לאתר הבנק.

האתר:
ניתן לבקר ברוב חלקי האתר ללא צורך במסירת מידע כלשהו. במקרים מסויימים, כדי להעניק חלק מהשירותים שלנו, אנו צריכים לזהות אותך - והצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע הנאסף במקרים אילו והשימוש שנעשה בו.
HandWallet.com מכילה טפסים בהם מתבקשים המשתמשים להזין את שמם ואת הדואר האלקטרוני שלהם. אנו מתחייבים לעולם לא למכור או לתת את כתובות הדואר האלקטרוני או פרטים אחרים לחברות נוספות. המידע הנשמר בבסיס הנתונים של החברה הוא למטרות פנימיות בלבד.

בנוסף, כוללת HandWallet.com מערכת סטטיסטיקות אוטומטית, האוספת פרטים כללים על חומרת המחשב דרכו הנך גולש וכן על הדפדפן ומערכת ההפעלה. פרטים אילו כוללים את כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה והאתר שהפנה אותך אלינו, אם היה כזה. חשוב לציין שמידע זה נאסף לצורכי תפעול שוטף של האתר וסטטיסטיקה בלבד. מידע זה לעולם איננו מוצלב עם מידע אישי כלשהו.
HandWallet.com אוספת כמו מרבית האתרים גם מידע סטטיסטי על הדפים הנצפים באתר. גם מידע זה אינו מוצלב עם מידע אישי כלשהו.

HandWallet.com עושה שימוש במגוון טכנולוגיות אבטחה מתקדמות כדי לשמור על הנתונים שלך מגישה בלתי מורשית.

אם יש לך שאלות נוספות לגבי הצהרת פרטיות זו אנא פנה ל- צוות התמיכה.